TÜBİTAK 1812 Programı Detaylı Bilgi İçin;

Kendi Girişim Hikayeni Yaz!

Girişimcilere 900.000 TL’ye kadar yatırım desteği sağlayan

1812 - TÜBİTAK Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı –

2024-2 BİGG Yatırım Çağrısı Açıldı!

Uygulayıcı Kuruluş Erciyes Teknopark tarafından yürütülen BİGGBİR, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürülmesi için fikir aşamasından pazara kadar olan süreçte girişimcilere destek vermekte; iş planı hazırlama eğitimi, mentorluk, iş birliği ağlarına erişim gibi olanaklar sağlanmaktadır.

SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Haziran 2024

Proje Desteği Aktarım Şekli

Girişimcilik proje desteği üst limiti 900.000 TL’dir. Destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır.

EK YATIRIM: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (Global Cleantech Innovation Programme-GCIP) kapsamında, temiz teknolojiler alanına giren ve Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan iş planlarından TÜBİTAK tarafından seçilecek 3 adedine %2 ilave pay karşılığında 600.000 TL ek yatırım yapılabilecektir.

Başvuru Koşulları

1) Ar-Ge ve teknolojik yenilik odaklı bir iş fikrine sahip olmak,

2) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

 1. a) Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci olmak,
 2. b) Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olmuş olmak,

3) Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK

1512 ve 1812 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

4) Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezunlar,

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 veya 1812 Programı 2. Aşama kapsamında destek almamış kişiler,

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış kişiler,

BİGGBİR programına başvurabilirler.

Hizmetler çevrimiçi ortamda sağlanacaktır. Türkiye’nin her yerinden başvuru kabul edilmektedir.

 

İŞ FİKRİ BAŞVURULARI

BİGGBİR Programına katılabilmek için bir iş fikri ile başvuru yapılması yeterlidir. 6 Mayıs - 13 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.  Girişimci adaylara hızlı değer sunabilmek için iş fikri başvuruları anında değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapan adaylar eğitim ve mentorluk hizmetlerinden erkenden yararlanmaya başlayacaklardır.

İş Fikri Başvuru Tarihleri;

6 Mayıs - 13 Haziran 2024

Süreç Nasıl İşliyor?

Başvuru Toplama

Başvurular internet üzerinden toplanır.

Değerlendirme

Başvurular arasından teknoloji ve yenilik odaklı olan iş fikirleri seçilir.

Girişimcilik Kampı

Eğitimler ve mentor görüşmeleri ile iş fikirleri olgunlaştırılır.

İş Planı Hazırlama

İş planları hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurular gerçekleştirilir.

İŞ FİKRİ ALANLARI

 • İklim Değişikliğinin Çölleşme/Arazi Tahribatıyla Birlikte Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Yenilikçi Çözümler
 • Akdeniz’deki Yerel Dinamiklere Odaklı ve Küresel Ölçekli Modellemeler ile Bütünleşik İklim Değişikliği Modelleme Çalışmalarına Yönelik Çözümler
 • Müsilajın Oluşum Mekanizmaları ile Tetikleyen Faktörlerin Açığa Çıkarılması; Biyoçeşitliliğe Etkileri ve Restorasyon Çalışmaları; Denizel Ortama Girecek Kirletici Miktarının Azaltılması ve
  İzleme ve Takip Sistemlerinin Oluşturulması; Müsilajın Mekanik/Biyoteknolojik Yöntemlerle Bertarafı ve Değerlendirilmesi; Halk Sağlığına Etkileri ve Sosyoekonomik Etkileri Konularında Sürdürülebilir Çözümler
 • İklim Değişikliği Dahil Su Ekosistemlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Etkilerinin Azaltılması ve Sürdürülebilirliğini Sağlayan Su Yönetim Modellerinin ve Restorasyonlarına Katkı Sağlayacak Çözümlerin Geliştirilmesi
 • Kuraklığın Yol Açtığı Su Kıtlığı Tehlikesi ile Mücadele
 • Orman Yangınları Başta Olmak Üzere Yangınlar ile Etkin Mücadele Amacıyla, Yangın Öncesi, Sırası ve Sonrası Aşamaları; Yangın Türleri (Açık Alan ve Kapalı Alan Yangınları) ve Teknoloji, İnsan, Ekosistem ve Yönetişim Boyutları Dikkate Alınarak Farklılaşan Her Türlü İhtiyaca Yönelik Geliştirilecek Teknolojik Çözümler
 • Ülkemizde Sel, Heyelan, Çığ, Sıcak Hava Dalgaları, Kuraklık, vb. Afetleri Tetikleyen Meteorolojik, Topografik ve Arazi Kullanım Durumları Gibi Faktörlerin Ortaya Çıkarılması ve Risk Yönetiminin Etkinleştirilmesine (Afet Öncesi Tehlike ve Risk Analizi, Risk ve Zarar Azaltma, Tahmin ve Erken Uyarı, Etki ve İhtiyaç Analizi) Yönelik Modelleme ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Teknolojik Çözümler; Afet Sırası ve Sonrası Kriz Yönetimi Kapsamında Etkin ve Hızlı Müdahele (insansız hava araçları, dış iskelet teknolojileri, portatif ve yenilenebilir enerji kaynağı çözümleri dahil), İyileştirme ve Yeniden Yapılandırmaya Yönelik İhtiyaç Duyulan Her Türlü Teknolojik Çözüm; Afetlerin Yerleşim Yerlerinde, Binalarda ve Alt Yapı Sistemlerinde Neden Olduğu Problemlerin Önlenmesi Konularında Yenilikçi Çözümler
 • İklim Değişikliğinin Balıkçılık ve Turizm Sektörlerine Etkileriyle Başedilmesi ve Adaptasyona Yönelik Teknolojik Çözümler
 • Çevre Atık Yönetimi, Atık Su Kullanımı, Su Kaynaklarının Yönetimine Yönelik Uzaktan Algılama ve Yenilikçi Bilişim Uygulamaları
 • Kalıcı ve Mobil Kimyasalların (Persistent and Mobile Chemicals) İnsan Sağlığı, Çevre ve Doğa Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Karşı Yenilikçi, Sistemik Sıfır Kirlilik (zero-pollution) Çözümleri
 • Sanayide Sera Gazı Emisyon Azaltım Kapasitelerinin Yükseltilmesi ve Enerji Verimliliğinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Sanayiden Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Yönelik Sistemler
 • Demir-Çelik Sektöründe Sıfır Karbonlu Üretime Yönelik Çözümler
 • Tekstil ve Deri Sektörlerinde Sürdürülebilir Üretim ve Karbon Salımı ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Endüstriyel Baca Gaz Emisyonundan Sentetik Yakıtların ve Kimyasalların Üretimini Kolaylaştırmak İçin Yenilikçi ve Geri Dönüştürülebilir Katalitik Malzeme Sistemleri
 • Yapay zeka tabanlı tedarik, lojistik ve dağıtım ağları optimizasyonu ve otomasyonu çözümleri (atık, emisyon ve maliyet azaltımı)
 • Sektörel Enerji Verimliliği Malzemeleri
 • Ulaştırma sektöründe enerji verimliliğe yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 • Konut ve binalarda ısıtma ve soğutma, aydınlatma ihtiyacını optimize edecek ileri malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 • Sürdürülebilir, çevre dostu yalıtım malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 • Sanayide enerji verimliliğine yönelik malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 • Elektrik taşınmasına yönelik maliyet etkin malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulamaları
 • Mekanik sistemlerde enerji kaybını azaltacak malzemelerin ve yüzeylerin geliştirilmesi ve
  uygulamaları
 • Biyo-yakıtlar: Biyodizel, biyoetanol ve benzeri. Biyolojik tabanlı etilen, toluen gibi hidrokarbonların (organik kimyasalların) alternatif yakıt olarak mikrobiyal ve/veya enzimatik transformasyonları ve uygun biyokatalizör geliştirilmesi
 • İleri biyoyakıt ürünleri için biyoenerji dönüşüm ve biyorafineri teknolojileri
 • Organik atıklardan elde edilen biyogazın biyometan veya biyobütanol olarak yükseltilmesini (upgrading) sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi
 • Hidrojen ekonomisi teknolojileri
 • Jeotermal, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji teknolojileri
 • Rüzgar enerjisi teknolojileri
 • Entegre biyoenerji sistemleri (örn. güneş enerjisi ile entegre olabilecek biyoenerji sistemleri)
 • Yüksek verimli güneş enerjisi teknolojileri
 • Enerji teknolojilerinde maden atıklarından kritik elementlerin geri kazanımı
 • Yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerinden kaynaklı atık malzemelerden kritik elementlerin geri kazanımı teknolojileri
 • Yaklaşık sıfır enerjili bina teknolojileri:
 • Yaklaşık sıfır enerjili bina hedefi için gerekli olan bina tipi elektrik ve/veya termal ısı depolama teknolojileri
 • Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklı iklimlendirme ve enerji etkin ısı geri kazanım sistemleri
 • Enerji sistemi genelinde binanın akıllı etkileşimini sağlayan talep taraflı katılım teknolojileri
 • Bina entegre yenilenebilir enerji teknolojileri ve atıksu arıtma/biyogaz üretme teknolojileri
 • Bina veya bina kümesi çapında mikro-kojenerasyon/kojenerasyon veya üçlü üretim teknolojileri (elektrik, ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimine yönelik sistemler dahil);
 • Bina enerji yönetim teknolojileri ve bina enerji kontrolüne yönelik akıllı sistem teknolojileri
 • Kombine Taşımacılığın Geliştirilerek, Sürdürülebilir ve Yeşil Ulaşım Modlarının Payının Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar
 • Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri ile Şarj Ekosistemi ve Araç Alt Yapısının Geliştirilmesine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Tüm Ulaşım Modlarına Yönelik Sürdürülebilir ve Alternatif Yakıtların Geliştirilmesi; Mevcut Yakıt Tüketiminin ve Emisyonların Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Ulaşım Sektörünün Çevre Üzerindeki Etkilerini Dikkate Alan, Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Ulaşım Sektöründe Karbon Emisyonların Azaltılmasını Hedefleyen ve Çevreye Saygılı Bir Ulaştırma Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Çözümler
 • Ulaşımda Demiryolu ve Denizyolu Taşıma Paylarının Artırılması, Demiryolu Altyapısının İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Çözümler
 • Entegre Bir Ulaştırma Sisteminin Tesis Edilmesine Yönelik Çözümler
 • Yeşil Liman Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Yenilikçi Çözümler
 •  
 • Egzoz Emisyonlarının Azaltılması ve Alternatif Bireysel Ulaşım İmkânlarının Sağlanması Amacıyla Mikro-Mobilite Araçlar Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalar
 • Tarımsal Üretimde Tehlikeli Pestisit, Anti-Mikrobiyallerin Kullanımının Azaltılmasına, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar
 • Organik Tarım Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar
 • Tarımsal Üretimde Kimyasal Gübre Kullanımının Azaltılmasına Katkı Sağlayacak Çözümler
 • Tarımsal Üretimde ve Gıda Sektöründe Atık ve Artıkların Geri Dönüşümünün Sağlanmasına ve Tekrar Değerlendirilmesine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Sera Gazı Salınımlarının Azaltılması Amacıyla Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Çölleşme/Arazi Tahribatıyla Mücadele Çalışmalarında Karbon Depolama İşlevlerine Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İçin Tutulan Karbon Miktarının Tespit Edilmesi ve Karbon Stoklarındaki Değişimlerin İzlenmesine Yönelik Uygulamalar
 • Gıda Zincirinin Her Aşamasında (Birincil Üretimden Tüketime Kadar) Gıda Kayıplarını ve İsrafını Azaltmak Amacıyla Sürdürülebilir Gıda Üretim ve Ambalaj Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Geliştirilmesi
 • Tarım ve hayvancılık atıklarının değerlendirilerek yakıt, ısı, elektrik ve organomineral gübre (biyogübre) gibi katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik çözümler
 • Atık ve artıkların geri dönüşümü ile ilgili gübre elde etme teknolojilerinin geliştirilmesi
Protokol Yolu No:45, 10.Yıl Cd., 34010
Zeytinburnu / İstanbul
0212 444 82 76 / 1507